THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH NÊ THÔNG BÁO

      Ngày 12/12/2019, thứ năm nhà trường tổ chức thi Trạng Nguyên cấp trường vòng12 trên mạng (vòng sơ khảo) cho tất cả các học sinh từ khối 1 đến khối 5 đủ điều kiện dự thi làm đơn gửi Ban tổ chức cấp trường để xét duyệt thi. Mẫu đơn các giáo viên chủ nhiệm đăng tải trên Web nhà trường (riêng khối 1 phụ huynh viết hộ đơn và kí tên phụ huynh)

                                    Thanh Nê, ngày 28 tháng 11 năm 2019

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            (Đã ký)

 

 

 

                                                                               Trần Thị Hương Giang

                                         

Bài viết liên quan