PHẦN THI ĐỒNG DIỄN BIZI CỦA THẦY CÔ TỔ 1 TH THANH NÊ