• VĂN BẢN CÁP TRÊN VỀ THỊ ĐUA KHEN THƯỞNG
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
  VĂN BẢN CÁP TRÊN VỀ THỊ ĐUA KHEN THƯỞNG 
 • TỔNG HỢP VIDEO-BÀI GIẢNG THÁNG 3-4 NĂM 2020 THANH NÊ
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
  TỔNG HỢP VIDEO-BÀI GIẢNG THÁNG 3-4  NĂM 2020 THANH NÊ
 • PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP - ĐIỀU CHỈNH MÔN TIẾNG ANH
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP - ĐIỀU CHỈNH MÔN TIẾNG ANH 
 • MẪU TỔNG HỢP VIDEO- BÀI GIẢNG
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  MẪU TỔNG HỢP VIDEO- BÀI GIẢNG 
 • TỔNG HỢP VIDEO- BÀI GIẢNG THÁNG CÁC TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2020
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  TỔNG HỢP VIDEO- BÀI GIẢNG THÁNG CÁC TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2020
 • TỔNG HƠP VIDEO- BÀI GIẢNG CÁC TỔ - KHỐI CHUYÊN MÔN THÁNG 3 NĂM 2020
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  TỔNG HƠP VIDEO- BÀI GIẢNG CÁC TỔ - KHỐI CHUYÊN MÔN THÁNG 3 NĂM 2020
 • CÔNG VĂN 383/SGDĐT-GDTrH VỀ VIỆC HD KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  CÔNG VĂN 383/SGDĐT-GDTrH VỀ VIỆC HD KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020
 • HỒ SƠ SMAS GV THÁNG 4- 2020
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
  HỒ SƠ GV TRƯỜNG TH THANH NÊ 2020
 • ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG GD LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
      ĐỀ ÁN: TĂNG CƯỜNG GD LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020
 • MẪU TỔNG HỢP VIDEO+CHỦ ĐỀ
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
  MẪU TỔNG HỢP VIDEO+CHỦ ĐỀ ( NỘP TRƯỚC 19 HÀNG THÁNG)
 • 100 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ VIRUT CORONA
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
  100 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ VIRUT CORONA
 • HƯỚNG DẪN THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN
  | Trường Tiểu học Thanh Nê | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
  HƯỚNG DẪN THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN