05/05/20  Chuyên môn  98
DỰ THẢỎ HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG  4/ 5 NĂM 2020 
 26/04/20  Chuyên môn  48
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2020
 20/04/20  Chuyên môn  62
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2020
 12/04/20  Chuyên môn  80
     Căn cứ vào công văn 1125/BGDĐT- GDTH về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 nhà trường xây dựng hoạch chuyên môn cụ thể như sau: 
 05/04/20  Chuyên môn  122
   Căn cứ vào công văn 1125/BGDĐT- GDTH về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 nhà trường xây dựng hoạch chuyên môn cụ thể như sau: