CHUYÊN ĐỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

CHUYÊN ĐỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

                   CHUYÊN ĐỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

I/ MỤC TIÊU

  • Giáo dục tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt của đất nước;- LPCGDTH 2001
  • Nhà nước thực hiện chính sách phổ cấp giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 5 đối với tất cả trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi.

II/ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN PHỔ CẬP DỤC

1/ Luật pcgd Tiểu học ban hành ngày 12/08/1991

2/ Nghị định Số: 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

3/ Thông tư

3.1 Thông tư số: 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 Quy định về Điều kiện bo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:

3.2 Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập

III/ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ PCGD TH

1. Sổ phổ cập

2. Sổ đănghộ

3. Sổ theo dõi  chuyển đi 

4. Sổ theo dõi  chuyển đến

5. Sổ theo dõi học sinh lưu ban

6. Sổ theo dõi học sinh khuyết tật

7. Danh sách học sinh trái tuyến

8. Danh sách học sinh

9. Sổ hoàn thành chương trình tiểu học

10. Sổ tổng hợp đánh giá học sinh

IV / QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 B1/  Điều  tra trên phiếu

 B2/  Nhập dữ liệu phần mềm trên mạng – tổng hợp báo cáo

 B3/  Tự kiểm tra tại trường 

 B4/  Cấp trên về kiểm tra công nhận mức đạt

Bài viết liên quan